|
Załóż konto
Flower Box HOME DECOR
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


Zgodnie z art 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo nas poinformować o tym fakcie , w formie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Flower Box Home Decor Daria Buchert, ul. B. Chrobrego 4, 67-416 Konotop lub adres mailowy dariaabuchert@gmail.com

Mają Państwo możliwość skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, który jest poniżej ale nie macie Państwo takiego obowiązku. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Poniesiecie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Zgodnie z regulaminem na który wraża zgodę konsument zobowiązuje się do odebrania i zapłaty za przesyłkę pobraniową w przypadku nieodebrania przesyłki:

 7.11. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Sprzedawca ma prawo dochodzić poniesionych strat wynikających z nie odebrania przesyłki czyli kosztów przesyłki oraz kosztów poniesionych za zwrot przesyłki.WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( dotyczy Konsumenta)Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

  miejscowość, dnia......

imię i nazwisko Klienta

adres Klienta do korespondencji

nr telefonu do kontaktu

adres e-mailFlower Box HOME DECOR

Daria Buchert

ul. B. Chrobrego 4

67-416 Konotop

dariaabuchert@gmail.com

 

Odstąpienie od umowy na odległość

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu............ i dotyczącej zakupu następującego towaru......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

wydanie /odbiór towaru nastąpił w dniu......... Nr konta do zwrotu....

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

                                                     Podpis Konsumenta(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)