|
Załóż konto
Flower Box HOME DECOR
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Regulamin sklepu internetowego Flower Box HOME DECOR

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.flowerboxhomedecor.pl prowadzony jest przez Flower Box Home Decor Darie Buchert (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. B. Chrobrego 4, 67-416 Konotop) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9252076332, REGON 384840515, adres poczty elektronicznej dariaabuchert@gmail.com

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna- sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

Niniejszy regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej //flowerboxhomedecor/regulamin.

Regulamin jest również udostępniany Klientom podczas składania zamówienia.

Na żądanie Klienta, Sklep prześle treść Regulaminu drogą elektroniczną, a Klient może go odtworzyć, zarchiwizować, wydrukować.

Definicje:

Regulamin: niniejszy Regulamin sklepu internetowego flowerboxhomedecor.pl;

Sprzedawca/Usługodawca: Flower Box Home Decor Darie Buchert (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. B. Chrobrego 4, 67-416 Konotop) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9252076332, REGON 384840515

Klient/Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;

Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa: umowa sprzedaży Towarów, zawarta na skutek złożenia Zamówienia w Sklepie;

Towar/Produkt: produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Formularz zamówienia: formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia;

Sklep/Sklep internetowy: serwis internetowy dostępny pod www.flowerboxhomedecor, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

Konto: Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą tj. loginem i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom zalożenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na adres dariaabuchert@gmail.com

Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamowień (oświadczenia woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu, Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Umowa kupna-sprzedaży

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana w brutto w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie nieazależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, któr mogą się pojawiać w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenia przez Klienta Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta w/w wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą bezVAT, które będą dołączane do przesyłek.

Jeżeli Klient- osoba prywatna ( nie posiadająca NIP-u) potrzebuje potwierdzenia w formie faktury, zostanie ona na jego życzenie wystawiona bez numeru NIP. O fakcie otrzymania takiej faktury należy powiadomić sklep mailowo lub telefonicznie tego samego dnia co zostało złożone zamówienie. Od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości otrzymania faktury po wcześniejszym zadeklarowania chęci otrzymania paragonu.

Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem- od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy.

Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl- możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie //www.payu.pl/ oraz w trakcie skladania Zamówienia.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać przedpłaty w całości albo części.

5. Koszty, terminy i sposoby dostawy.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

Zamówione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Zamówione towary dostarczane są- w zależności od wyboru Klienta- bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności

Po otrzymania przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest odmowa przesyłki przez Klienta bądź spisanie w jego obecności protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121 z poźn.zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art.556 i nast.)

Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1 Regulaminu w terminie 2 dni od otrzymania towaru. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, nr rachunku lub faktury, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia oraz żądanie Klienta. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. Reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 14 dni od dnia odebrania przez nas informacji o reklamacji.

Towar reklamowany powinien być odesłany do Sklepu, zabezpieczony folią i zapakowany w karton.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, ktory zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4 i 7.5 Regulaminu. Możliwość zwrotu 14 dniowego dotyczy tylko Konsumentów. Oznacza to, że produkt zakupiony na użytek firmowy ( z fakturą zakupu z numerem NIP przedsiębiorstwa) nie podlega prawom zwrotu 14 dniowego.

Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), jak również z formularza zwrotu wysłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą.

7.4 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

7.6. Klienta obciążają koszty opłat bankowych związanych ze zwrotem płatności na rachunek prowadzony w placówce bankowej w innym państwie UE. Sprzedawcy nie obciążają związane z tym ryzyko zmiany wysokośi kursu walut.

7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8. Odsyłany produkt nie może być używany ani zniszczony, musi posiadać oryginalne opakowanie, komplet metek.

7.9. Klient zobowiązany jest odesłać zwracany towar w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy.

7.10. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby nie został on uszkodzony w transporcie.

7.11. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Sprzedawca ma prawo dochodzić poniesionych strat wynikających z nie odebrania przesyłki czyli kosztów przesyłki oraz kosztów poniesionych za zwrot przesyłki.

8. Pozasądowe rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji wniesionej przez Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

Klient może również zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca o którym mowa w punkcie 1 niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów wykonywania umowy i realizacji zamówienia i bez zgody Klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie umowy i realizacja zamówienia.

Klient ma prawo dostępu do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Klientowi przysługuje prawo do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

10. Postanowienia końcowe.

Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalnością do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 roku

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.; Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządząną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r.; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Zgodnie z art 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo nas poinformować o tym fakcie , w formie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Flower Box Home Decor Daria Buchert, ul. B. Chrobrego 4, 67-416 Konotop lub adres mailowy dariaabuchert@gmail.com

Mają Państwo możliwość skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, który jest poniżej ale nie macie Państwo takiego obowiązku. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Poniesiecie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( dotyczy Konsumenta)

Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 miejscowość, dnia......

imię i nazwisko Klienta

adres Klienta do korespondencji

nr telefonu do kontaktu

adres e-mail

Flower Box HOME DECOR

Daria Buchert

ul. B. Chrobrego 4

67-416 Konotop

dariaabuchert@gmail.com

 

Odstąpienie od umowy na odległość

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu............ i dotyczącej zakupu następującego towaru......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

wydanie /odbiór towaru nastąpił w dniu.........

Nr rachunku do zwrotu ...

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

                                                     Podpis Konsumenta(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)